Böylesine bir proje söz konusu olmasaydı dahi devletten beklentilerimiz söz konusu olacaktı. Özellikle düzenleyici ve standart geliştirici olarak ihtiyaç duyulan bazı düzenlemelerin ve uygulamaların, sektöre değer katacağını düşünmekteyiz. Uygulamalarda yaşanan dağınıklık, mevzuatın yetersizliği, teknolojide yaşanan gelişmeleri kapsamaması gibi konular, derneğimizin gündeminde olacak konulardır.

Bu projeden bağımsız olarak Devletten beklentilerimiz, ana başlıklar halinde şunlardır.

Yeni Web Servisler ile Eksik Bilginin Temin Edilmesi

Ülkemizde halen aktif olarak kullanılan ve Bakanlıklar tarafından devreye alınmış birçok web servis (UAVT, MAKS, NVİ, Takbis, KBS1 gibi) ve 30’dan fazla E-Devlet servisleri bulunmaktadır.

Merkezi idareler, ihtiyaç duyduğu veya duyacağı bilgi akışını, benzer amaçlarla geliştirilmiş web servisler de olduğu gibi oluşturacağı yeni web servisler üzerinden, özel sektörce üretilen uygulamalara entegre olarak anlık ve/veya dönemsel otomatik işlemlerle karşılamalıdır.

Standartların Geliştirilmesi

Bakanlık, dünya da olduğu gibi, üretilen verilerde ve veri alış-verişinde kullanılacak asgari standartları belirlemeli ve özel sektör firmalarından buna uygun çözüm üretmeleri talep etmelidir. Tanımlanacak bu standartlar ile hem kamu kurumları arasındaki veri değişimi hem de Belediye-Özel Sektör ve Belediye-Vatandaş arasındaki veri işlemleri standardize edilmelidir.

Akıllı Şehir Uygulamalarının tanımı yapılmalı ve bunların entegrasyonu konusunda ihtiyaç duyulan veri transfer ve işleme standartları geliştirilmelidir.

Çift Yönlü Bilgi Alışverişi

Merkezi idareler tarafından geliştirilen birçok uygulama, ne yazık ki, uygulamayı geliştiren idarelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tek yönlü tasarlanmıştır. Bu amaçla oluşturulan servisler üzerinden veri girişi yapan belediyelerin ihtiyaç duyacağı bilgileri temin edeceği metotlar geliştirilmemiş veya çok geç geliştirilmiştir.

Bu tür uygulamalara örnek olarak UAVT Numarataj ve Kamu İhale Kurumu uygulamalarını gösterebiliriz. Tamamen bir ihtiyaç doğrultusunda geliştirilmiş olsa da bu uygulamaları kullanarak işlem yapan Belediyelerin veri bütünlüğüne zarar görmüştür. Verilerin, zorunluluk nedeniyle bu uygulamalar üzerinden girilmesi yüzünden Belediyeler, ihtiyaç duydukları verilere istedikleri anda ve formda veya kendi uygulamaları içerisinde erişememektedirler.

Bu nedenle oluşan veri bütünlüğü sorunu nedeniyle alınan raporlar tam doğruyu yansıtmamakta ve bilgi, karar süreçlerinde kullanılamamaktadır. Bizim önerimiz, bu tür uygulamaların, dışarıya da veri verebilir şekilde tasarlanması ve kurumların ihtiyaç duydukları verileri temin etmesine olanak tanımasıdır.

Bakanlığın Merkezi Web Servisleri kapatarak, kendi uygulamasını kullanmaya zorlama politikası da maalesef bu yönde atılmış olumsuz bir adımdır. Verilerin paylaşılamamasının yaratacağı verimsizlik ve veri tutarlılığı sorunları dikkate alınmalıdır.
Hosting Hizmeti Sağlanması

Küçük belediyeler için maddi sorun oluşturan donanım, veri tabanı, sunucu, güvenlik yazılımı gibi konularda, bulut teknolojisi ile çözüm üreten firmaların kullanabileceği altyapıyı sunmalı ve belediyelerce tercih edilen özel sektör çözümlerinin, bakanlıkça sunulan bu altyapıyı kullanarak Bulut üzerinden ilgili belediyelere sunulabilmesinin önü açılmalıdır.

Fon Oluşturma

Alım gücü olmayan küçük belediyelerin bu tür uygulamalara erişimini sağlamak amacıyla fon oluşturulmalı, bu fon yardımı ile nüfusu belli sayının altında olan küçük belediyelerin de gelişmiş Bilişim Sistemine sahip olması sağlanmalıdır.

Ayrıca “Akıllı Şehir” uygulamalarını teşvik etmek amacıyla, nüfusa oranla bu kapsama giren projelere fon sağlanmalıdır.

Mevzuat Önerileri
Bulut Uygulama Kullanımı

Bakanlık, toplam sahip olma maliyetini azaltmak, nitelik personel bulma sorununu çözmek için Belediyelerin Bulut Uygulama kullanımının önünü açmalı ve ilgili mevzuatları (verinin sahipliği, gizlilik, verinin saklanacağı yer, erişimin sürekliliği gibi) geliştirmelidir.

Akıllı Şehir Uygulama Endeksi

Bu tür uygulamaların yaygınlaşmasının sağlanması ve insanların yaşam kalitesinin artırılmasını hedefleyecek bir takvim ile şehirlerin “Akıllı” uygulama kullanım oranlarını gösteren, objektif kriterlere sahip “Akıllı Şehir Endeksi” oluşturulmalıdır. TSE eliyle yürütülecek bu endeks sonuçları her yıl bakanlıkça açıklanmalı ve dereceye giren şehirlere ve çözümlere ödül verilmelidir.

ArGe Desteği

Tubitak, Kosgeb gibi kurumlarca “Akıllık Şehir” ve “Bulut” uygulamaları ArGe kapsamına alınmalı ve desteklenmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

[1] KBS: Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilgi Sistemidir. https://www.kbs.gov.tr/Portal/kbs.jsp