7099 sayılı “YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 15.02.2018 tarihinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tüm belediyeleri kapsayan “E-Belediye” uygulaması getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığınca geliştirilen “e-Belediye” projesi kapsamında tüm Belediyelerin ortak bir veri tabanı üzerinde çalışan ve belediyelerin gereksinim duyduğu tüm hizmetleri kapsayan uygulamalar üretilmesi planlanmaktadır. 601 modülden (41 modül İçişleri Bakanlığı tarafından kalan ve CBS kullanılan 19 modül ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yazılacak) oluşan bu projenin 2018 sonunda (Bakanlığın 1 yıl erteleme yetkisi bulunmaktadır) tamamıyla devreye alınması planlanmaktadır.

Bu uygulamaların desteğinin yine bakanlık bünyesinde kurulacak bir çağrı merkezi üzerinden verilecektir. Eğitimlerin ise Belediyenin kendi personeli tarafından verilmesi ön görülmektedir.

Günümüz itibarıyla projede ifade edilen 30’dan fazla modülün tamamlandığı ifade edilmektedir. Ancak EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Uygulaması ve birkaç modül (Sosyal Yardım ve TAKPAS) dışında yoğun kullanım bulunmamaktadır. 7099 sayılı kanunun yasalaşma tarihi ve içeriği dikkate alındığında bir yıllık ek süre ile birlikte projenin tamamlanma süresi Mart 2020 itibarıyla dolmuş olacaktır.

Bakanlığın geliştirdiği uygulamalar incelendiğinde; tarayıcı bağımlı, hala activeX teknolojisi gerektiren, ciddi güvenlik, standardizasyon ve entegrasyon açığı bulunan bir altyapı söz konusu olduğu görülmektedir.

7099 sayılı kanunun ilgili maddeleri; 

MADDE 16– 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- Belediyeler, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanır. e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezî bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

 

MADDE 17– 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Belediyeler, e-Belediye bilgi sisteminin kurulduğuna dair bildirimin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasından itibaren e-Belediye bilgi sistemi ile ilgili çalışmaları bir yıl içinde tamamlar. Benzer sistemi kullanan belediyeler, sistemlerinde bulunan ve e-Belediye bilgi sistemi için gerekli olan verileri e-Belediye bilgi sistemini kullanmaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde e-Belediye bilgi sistemine aktarır. İçişleri Bakanı, gerektiğinde bu süreyi bir katına kadar uzatabilir.”

[1] Yazılacak modül sayısı, Temmuz 2019 itibarıyla 68’e çıkmıştır.