BELEDİYE YAZILIM SANAYİCİLERİ ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1:  Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyet Konuları

Derneğin Adı: Belediye Yazılım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, kısa adı “BEYSİAD” ‘dır.  Aşağıda kısaca “Dernek” olarak isimlendirilecektir.
Derneğin Merkezi: Atatürk Mahallesi Erzincan Sokak No:28 Ataşehir/İstanbul.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şube veya temsilciliği yoktur.

Madde 2: Derneğin Amacı, Faaliyet Alanı ve Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Derneğin Amacı:

 1. Belediye Bilişim Sektörünün sorunlarını analiz ederek sektörün gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalar (Çalıştay, kongre, seminer, sempozyum, danışmanlık, eğitim vb.) yapmak ve/veya yaptırmak.
 2. Belediye Bilişim Sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir olması sektörün ulusal ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için; yasal, teknik, bilimsel, teknolojik ve eğitim altyapıları ile sektörün tüm paydaşlarını kapsayan işbirliğini oluşturarak birlikte çalışabilirliği sağlamak.
 3. Toplumun belediye hizmetlerini en üst düzeyde kullanabilmesi için belediye bilişimi alanında projeler üretmek, üretilmesine yardımcı olmak, bunları ilgili paydaşlara iletmek, uygulamak ve uygulanmaların geliştirilmesine katkı sağlamak.
 4. Veri değişimi ve veri güvenliği konularında standartların geliştirilmesi için çalışmaları yapmak,
 5. Sektöründe verimliliği ve rekabeti yükseltmek için gerekli standartların oluşmasını sağlamaya çalışmak,
 6. Sektör firmalar için etik değerlerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmalar yapmak.

Derneğin Faaliyet Alanı:

 1. Üyelerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 4. İlgili kamu kurumları ve Belediye birlikleri ile yakın ilişkiler kurmak, sektör adına lobi faaliyetinde bulunmak, birlikte etkinlikler düzenlemek,
 5. Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan ihale yapabilen kamu kurumlarında, sektör ve dernek üyeleri lehine lobi yapmak,
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü personeli, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 7. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 10. Üyelerinin ortak payda altında birleşmesini sağlayacak organizasyon ve kümelenme faaliyetleri düzenlemek, yeni iş olanaklarının ve dünya ile rekabet edebilecek yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak amacı ile faaliyetler gerçekleştirmek,
 11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 13. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 15. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
Madde 3: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü üyelik koşullarını taşıyan, belediye sektörüne yazılım hizmeti veren tüzel gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatların üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Taşıdığı vasfa göre Tüzel Kişi Üye veya Gerçek Kişi Üye olarak başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üye kayıt defterine kaydedilir.

Dernek üyeleri, üyelik bilgilerini ve dernek logosunu, firmalarına ait resmi yayın mecralarında (Web Siteleri, Sosyal Medya Hesapları, Dergi, Katalog, Broşür vb.) görülecek bir şekilde, açılış veya ilk sayfalarında belirtecek, derneğe ait resmi web sitesine link vereceklerdir.

Dernek üyeleri, Genel Kurul kararıyla yayınlanan kamuoyu duyurularını, belirlenen şekil ve süre süresince resmi web sitelerinde yayınlamak zorundadır.

a-)Tüzel Kişilik Üyeliği:
Belediye sektörüne yazılım üreten firmalar, “Tüzel Kişi” olarak üye olurlar. Aynı Tüzel Kişi adına en fazla 1 (Bir) Tüzel Kişi üyeliği yapılabilir. Tüzel Kişi üyeler, bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı ve yıllık aidatı kaydının yapıldığı yıldan başlamak üzere her yıl öder.
b-)Gerçek Kişi Üyeliği:
Belediye sektörüne yazılım üreten şahıs firmaları “Gerçek Kişi” olarak üye olabilir. Gerçek Kişi Üyeler, bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı ve yıllık aidatı kaydının yapıldığı yıldan başlamak üzere takip eden yıllar için her yıl öder.

Madde 4: Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üye, dernek üyeliğinde geçen sürenin ödentisini vermekle mükelleftir. Üyenin kendi rızası ile üyelikten ayrılması, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten çıkan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 5: Üyelikten Çıkarılma

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan ve/veya Derneğin Yönetim Kurulunca kendisine verilen görevlerden sürekli kaçınan ve/veya yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemeyen ve/veya Dernek organlarınca verilen kararlara uymayan ve/veya üye olma şartlarını kaybetmiş olan ve/veya ertelenmiş yada affa uğramış olsa dahi herhangi bir suçtan iki yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olan ve/veya mahkumiyet süresi gözetilmeksizin rüşvet, zimmet gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyen ve/veya kanunla yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçundan kesin hüküm giymiş olanlar ve kanuni ehliyetini kaybeden ve/veya derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunan ve/veya dernek faaliyetlerine karşı kayıtsız kalan ve/veya mazeret göstermeksizin genel kurul toplantılarına, dernek faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarına ve komisyonlara ya da dernekçe düzenlenen diğer toplantılara kararlaştırıldığı şekilde katılmamayı alışkanlık haline getiren üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yukarıda belirtilen husus/hususlara uymadıkları belirlenen üyelerin üyelikten çıkarılmasının görüşüldüğü oturumlarda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun bulunması şarttır. Üyelikten çıkarılma, Yönetim Kurulunda toplantıya katılanların ¾ (dörtte üç) çoğunluğuyla kararlaştırılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Çıkarılma kararına karşı üye Genel Kurulda kararın iptalini isteyebilir. Genel Kurul üyenin talebini görüşüp karara bağlar.

Madde 6: Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu

Organların ayrı bütçeleri yoktur. Çalışmalarında dernek olanaklarından bütçe esaslarına uygun olarak ve olanaklar çerçevesinde yararlanırlar.

Madde 7: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan;
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, her yıl, Haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Toplantı, çoğunluk sağlanması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü;

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi (hazerun cetveli) toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek olan üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesinde isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetim ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel Kişi Üyelerde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanılır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 8: Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile açık toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Toplantısız ve Çağrısız Alınan Kararlar;

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 9: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kurulunda yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyon/lar oluşturması, var olan federasyon/lara katılması veya ayrılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,
 12. Derneğin vakıf kurması,
 13. Derneğin fesih edilmesi,
 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Madde 10: Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Beş asıl ve Beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çoğunluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir

Yönetim Kurulun Görevleri ve Yetkileri;

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir,

 1. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 6. Her faaliyet yılsonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 9. Derneğin amacını gerçekleştirmek için Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak, kararı almak ve uygulamak,
 10. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar ve alt yapıları kurmak veya kaldırmak,
 11. Üyeler hakkında Disiplin soruşturması açmak ve disiplin cezası vermek,
 12. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada husumete ehil olmak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. Tüzüğün uygulanması için gerekli görülen hususlarda Yönetim Kurulunca yönetmelik çıkartmak.

 

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi;

Dernek başkanı ve yönetim kurulu her yıl yapılacak genel kurul ile seçilir. Dernek başkanının (Yönetim Kurulu Başkanı) görev süresi, üst üste, 1 (Bir) dönemi geçemez. Görev süresi sonunda gönüllülük esasına göre, sırası gelen dernek üyeleri adaylık başvurusunu genel kurula iletir ve seçimle yeni yönetim kurulu oluşturulur.

 

Madde 11: Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 12: Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Asil üyelerin ödeyeceği yıllık giriş ve ödentileri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık aidat 3.000 (ÜÇBİN) Türk Lirası‘dır. Giriş ödentisi 5.000 (BEŞBİN) Türk Lirası’dır. Giriş ödentisi ve ilk aidat, kayıt sırasında, yıllık aidatlar, her yılın ocak ayı sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Gecikme halinde ödenecek gecikme zammını Yönetim Kurulu belirler. Ödenti borçlarını ödememiş olan asil üyeler genel kurula katılmaz ve oy kullanmazlar. Giriş ödentisi ve yıllık aidat tutarları UFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranlarını geçmemek kaydıyla Yönetim Kurulunca her yıl artırılabilir. Aidat ve ödentilerde Genel Kurul eksiltme veya artırma yetkisine sahiptir.
 2. Gerçek ve/ya tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptığı bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen konferans, sergi, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser ve spor yarışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler.

 

Madde 13: Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ile Tutulacak Defterler

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü;

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler;

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
  • Karar Defteri; Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  • Evrak Kayıt Defteri; Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  • İşletme Hesabı Defteri; Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  • Alındı Belgesi Kayıt Defteri; Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  • Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
 2. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
  • bendinin 1.1, 1.2 ve 1.3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  • Yevmiye Defteri ve Büyük Defter; Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 14: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 15: Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 16: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 17: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 18: Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 19: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 20: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Beysiad Yazılım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 21: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurul toplantısı derneğin kuruluşundan itibaren en geç 6 (ALTI) ay içinde yapılır.

 

 

 

Kurucular Kurulu Üyelerinin;

Kurucu Adı                      :  Görevi              ; İsmi                              ; İmza    ;